Wij, Vereniging Zwembad Rhoon (VZR), verwerken persoonsgegevens voor onze abonnementsaanvragen. Het omgaan met persoonsgegevens dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan te worden. Dit niet doen zou kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor de betrokkene, maar ook voor Vereniging Zwembad Rhoon (VZR). Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) kunnen hoge boetes worden opgelegd wat onze organisatie ernstige schade zou toe kunnen richten.

De AVG bepaalt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om te mogen werken met persoonsgegevens. Deze verordening is van toepassing op onze organisatie.

Bij de aanvraag van een abonnement geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de database van VZR. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor:

  • Het aanmaken van een abonnement
  • Het versturen van nieuwsbrieven
  • Het versturen van een uitnodigingen voor bijeenkomsten (zoals Algemene Leden Vergadering, vrijwilligersbijeenkomsten)
  • Werving en behoud van vrijwilligers

Tijdens het kalenderjaar waarin u de aanvraag voor een abonnement doet, zullen uw gegevens opgeslagen worden in de VZR database. Het daarop volgende jaar worden deze gegevens verplaatst naar het archief.

Het verwerken van persoonsgegevens moet op basis van een van de in art. 6 lid 1 AVG genoemde grondslagen zijn. Het op basis van een andere grondslag verwerken van de persoonsgegevens is niet toegestaan. Het is dan ook van belang om bij de verwerking van persoonsgegevens te realiseren op welke grondslag dit gebeurt en of deze grondslag valt binnen de AVG.
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Het verwerken van deze persoonsgegevens mag alleen op basis van een van de in art. 9 lid 2 AVG genoemde grondslagen.
Op het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene moeten wij kunnen aantonen dat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verwerking die dan al plaats heeft gevonden.
Strafrechtelijke gegevens mogen alleen worden verwerkt onder het toezicht van de toezichthoudende autoriteiten. Dit moet zijn opgenomen in nationale wetgeving. Het is dan ook niet toegestaan om op een andere manier deze persoonsgegevens te verwerken.

Het gebruik van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar die verkregen zijn via een abonnementsaanvraag, mogen slechts verwerkt worden wanneer de wettelijk vertegenwoordiger van het kind ook toestemming heeft gegeven.
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan dat deze noodzakelijk zijn voor de daaraan vooraf bepaalde doelstellingen. Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen die wij hebben gesteld, zullen de persoonsgegevens veilig worden verwijderd of vernietigd, geanonimiseerd of worden verplaatst naar een archief. Het verplaatsen van persoonsgegevens naar het archief kan verboden zijn op basis van wet- of regelgeving. Voor de persoonsgegevens waarvoor termijnen door ons, of wetgeving, zijn verstreken, zullen wij gepaste maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan slechts anders zijn in het geval wij op basis van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden verplicht zijn de gegevens te bewaren. VZR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Wilt u uw persoonsgegevens verwijderd willen hebben uit onze database en/of archief, klikt u dan even op onderstaande link
verwijderen persoonsgegevens uit database VZR

De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u hier nalezen.